2017-12-14

Bláthaíonn an Rós


Bláthaíonn an Rós

Bláthaíonn an rós sa ghairdín, i mí na Bealtaine,
Dorchaíonn m’anamsa, fuailingímse pian an ghrá,
Fulaingímse pian an ghrá.

Canann an filiméala, éist le hosna an ghrá
Tá an paisean do mo mharú, agus méadaíonn ar mo chrá
Agus méadaíonn ar mo chrá.

Tar níos sciobtha chugam, a stór
Níos sciobtha, bí lem’ thaobh
Níos sciobtha chugam, a ghrá dhil, mar táimse gar don bhás,
Mar táimse gar don bhás.

Bláthaíonn an rós sa ghairdín, i mí na Bealtaine,
Dorchaíonn m’anamsa, fuailingímse pian an ghrá,
Fulaingímse pian an ghrá.

La Rosa Enflorece

La rosa enflorece, en el mes de mayo
Mi alma s'escurece, sufriendo de amor
Sufriendo de amor

Los bilbílicos cantan, suspirando el amor
Y la pasión me mata, muchigua mi dolor
Muchigua mi dolor

Más presto ven palomba,
más presto ven a mí
Más presto tú mi alma, que yo me voy morir
Que yo me voy morir

La rosa enflorece, en el mes de mayo
Mi alma s'escurece, sufriendo de amor
Sufriendo de amor
Sufriendo de amor

2017-12-13

Frans Masereel. Le chat.

Frans Masereel. Le chat.
domhan na meánaicme…
braitheann an cat fiú
míshuaimhneach
world of the bourgeoisie…
even the cat
feels uneasy
monde de la bourgeoisie
même le chat
ne se sent pas à l'aise

Leagan Fraincise: Daniel Py
μπουρζουαζία…
ακόμη και η γάτα
νιώθει άβολα

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou
svijet srednje klase…
čak se i mačka
osjeća nemirnom

Helena Peričić a dhein an leagan Cróitise
the warl o toffs…
e'en bawdrons
is on nettles

John McDonald a dhein an leagan Béarla na hAlban
ブルジョワの世 
不安に感ず 
猫ですら 

Mariko Sumikura a dhein an leagan Seapáinise

2017-12-12

Amhrán Criogair

Haiku le Ludmila Balabanova ón mBulgáir


Leagan Béarla na hAlban: John McDonald
Leagan Gaeilge:  Gabriel Rosenstock

cricket song
a drop of autumn rain
in the cobweb

amhrán criogair –
braon de bháisteach an fhómhair
i nead damháin alla

charker sang
a drap o hairst weet
i the wab
sunset –
the shadows lay down
to rest

fuineadh gréine –
scáileanna ina luí
ag glacadh scíthe

day-set –
the sheddaes ligg doon
tae rist

motes in the sunbeam. Janet 45, Plovdiv, 2007


childhood –
my father teaching me
the constellations

óige –
na réaltbhuíonta á múineadh
ag m'athair dom

bairnheid –
ma faither learnin me
the constellations


poppies
the earth remembers
its heart of fire

cailleacha dearga  . . .
cuimhníonn an domhan
ar a chroí tine

puppies
the yirth minds on
its lowin hert


open window
a tear is about to jump
from the top floor

fuinneog ar leathadh  . . .
deoir ar tí léim
ón urlár uachtarach

apen winnock . . .
a tear's aboot
tae lowp frae the tap flair

sounds of war
my son playing
a computer game

glórtha cogaidh  . . .
cluiche ríomhaireachta á imirt
ag mo mhac

soonds o weir . . .
ma laddie daffin
it a computer gemme


sunflower field
the sun rooted
in the sky

gort lusanna gréine –
an ghrian fréamhaithe
sa spéir

sinflooer perk –
the sin ruitit
i the lift

the air between us
trembling . . .
dinner by candlelight

an t-aer eadrainn
ar crith . . .
dinnéar faoi sholas coinnle

the err atween us
trummlin...
denner bi caunlelicht

we share the moon –
the light part for you
the dark for me

an ghealach á roinnt againn  . . .
an chuid gheal duitse
an chuid dorcha domsa

we skair the muin . . .
the licht fir yersel
the derk fir me

distant night sounds...
is that cricket singing
from the moon?

fuaimeanna oíche i gcéin . . .
an ón ngealach é giolc
an chriogair?

far awa nicht soonds...
is yon charker chirmin
frae the muin?     

summer night
in the waterless river
ghosts of fish

oíche shamhraidh  . . .
abhainn gan uisce
taibhsí éisc

simmer nicht
i the drouthy wattercoorse
ghaists o fush


Viennese waltz –
a snowstorm
in a silver birch wood

válsa Víneach –
stoirm shneachta
i gcoill na mbeitheanna geala

Viennese waltz –
a yowdendrift
in a birkenshaw


beyond the equator –
there are other stars
in the sky

lastall den mheánchiorcal –
réaltaí eile
sa spéir

ayont the equator –
thare'r ither sterns
i the lift

evening wind...
scent of grass
from the other bank of the river

gaoth an tráthnóna . . . .
boladh an fhéir
ó bhruach eile na habhann

eenin souch...
fume o girss
frae the ither brae

hanging on the thin
threads of rain –
a church on the hill

ar crochadh
de shnáitheanna tanaí báistí –
séipéal ar chnoc

hingin on the slinky
threids o weet –
a kirk on the brae


Dewdrops on the Weeds. Small Station Press, Sofia


an apple      millennia after Adam and Eve
úll    na mílte bliain i ndiaidh Ádhamh agus Éabha
an aipple  millennia efter Adam'n Eve

forgiveness:
the tree by the window
again in bloom

maithiúnas:
crann cois fuinneoige
faoi bhláth arís

forgieness:
the tree bi the winnock
bleemin agane


his words…
unexpected light
under a moth's wings

na focail uaidh . . .
solas gan choinne
faoi sciatháin leamhain

his wurds...
unexpectit licht
unner a moch's weengs

are we as different
as we think –
sunflower field

'bhfuilimid chomh difriúil
agus is dóigh linn –
gort lusanna gréine

are we as unalike
as we mak oot –
sinflooer perk

on the plane      sharing the same wings
ar bord eitleáin  na sciatháin chéanna á roinnt againn
on the plane  skairin the samen weengs

morning chill
on the deserted beach a heart
made of stones

fuacht maidine . . .
ar thrá thréigthe
croí a cruthaíodh le clocha

snell mornin...
on the tuim strand a hert
wrocht o stanes

swift kiss
at the bus stop –
day moon

póg sciobtha
ag stad an bhus –
gealach lae

a swith pree
it the bus-stop –
day muin


after parting…
a bird's flight
over bitter water

tar éis scarúna  . . .
eitilt éin
os cionn uisce ghoirt

efter pairtin...
a burd's flicht
ower wersh watter


dry leaves
drifted over pine needles:
their meeting

duilleoga feoite
ar fán os cionn spíonlaigh:
a dteacht le chéile

drouthy leaves
driftin ower preenacks:
thair trystin


my star
light-years away…
fireflies

mo réaltsa
na solasbhlianta i gcéin  . . .
lampróga

ma stern
licht-years awa . . .
fireflees

hospice…
do sunset shadows get
beyond twilight

ospís …
an dtéann scáileanna luí na gréine
lastall den chlapsholas

hoaspice . . .
dae dayset sheddaes git
ayont gloamin


family album…
lights of a passing train
in the night

albam teaghlaigh  . . .
soilse traenach ag dul thar bráid
istoíche

photy album . . .
lichts o a bygaun train
i the nicht

old graveyard
tall cypresses
pierce the heavens

sean-reilig . . .
na flaithis tollta
ag na cufróga arda

auld kirkyaird . . .
heich cypresses
prog the heivenssleepless night      dewdrops on the weeds

gan suan gan srann  braonta drúchta ar na fiailí

waukrife nicht  deowdraps on the growthe

2017-12-11

Tar, 'chailín 'dtí an fhuinneog

Éist leis anseo:

Anton Rückauf Lockruf / Love's calling

Cumadóir: Anton Rückauf
File: Georg Daumer

Tar, 'chailín 'dtí an fhuinneog


Tar, 'chailín 'dtí an fhuinneog
Tar, is an scáil ag titim
Tar, is na réaltaí 'lonrú
Is i do dhúiseacht bí!
Labharfad leat sa dorchacht
I gcogar, cogar rúnda
Is labharfad leat mar ghiofóg
Is éalaigh liom, a úillín
is caith tú féin i m'uchtsa
Is éalaigh le do leannán
Faoi choim i lár na hoí'!

Komm, Mädchen, an dein Fenster


Komm, Mädchen, an dein Fenster,
Komm, wenn die Schatten düstern,
Komm, wenn die Sterne funkeln,
Und halte deine Wacht!
Ich werde dir im Dunkeln,
Ein Wörtchen, ein geheimes,
Zigeunerisches, flüstern;
Dann rette dich in's Freie,
Dann wirf dich an die Brust mir,
Dann fliehe mit dem Liebsten
Vertraulich in die Nacht.

2017-12-10

Nils Jorgensen

Nils Jorgensen
níl fágtha
ach grabhróga...
an Suipéar Deireanach
nothing left
but crumbs...
the Last Supper
έμειναν μόνο
κάτι ψίχουλα...
ο Tελευταίος Δείπνος

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2017-12-09

Saol an Mhadra Bháin le Tracy K. Smith

Saol an Mhadra Bháin le Tracy K. Smith

Nuair a thagraíonn daoine áirithe d'airgead
cheapfá gur leannán mistéireach a bhí ann
a chuaigh amach chun bainne a fháil
is nár tháinig ar ais, is bíonn cumha orm
i ndiaidh na mblianta úd nuair a mhaireas ar chaife is arán,
ocras orm an t-am ar fad, ag siúl chun na hoibre lá pá
mar a bheadh bean ó shráidbhaile gan tobar
ag triall ar uisce, ag maireachtaint ansin
ar feadh oíche nó dhó ar nós cách
ar shicín rósta is fíon dearg.


The Good Life by Tracy K. Smith

When some people talk about money
They speak as if it were a mysterious lover
Who went out to buy milk and never
Came back, and it makes me nostalgic
For the years I lived on coffee and bread,
Hungry all the time, walking to work on payday
Like a woman journeying for water
From a village without a well, then living
One or two nights like everyone else
On roast chicken and red wine.

2017-12-08

an saghas seo tine le Charles Bukowski

le Paul Cézanne

an saghas seo tine le Charles Bukowski

this kind of fire by Charles Bukowski 


sometimes I think the gods
    uaireanta is dóigh liom go sánn
deliberately keep pushing me
    na déithe sa tine mé
into the fire
    d'aon ghnó
just to hear me
    chun go gcloisfidís
yelp
    cúpla dea-líne
a few good
    uaim
lines
    de liú.

they just aren't going to
    níl siad chun ligean dom
let me retire
    dul ar scor
silk scarf about neck
    scaif shíoda timpeall mo mhuiníl
giving lectures at
    léachtaí á dtabhairt agam in
Yale.
    Yale.

the gods need me to
    táim ag teastáil ó na déithe
entertain them
    ar mhaithe le siamsaíocht.

they must be terribly
    caithfidh gur leamh leo
bored with all
    an chuid eile
the others
    go léir

and I am too.
    mo dhála féin.
and now my cigarette lighter
    agus anois tá an lastóir toitíní
has gone dry
    imithe i ndísc.
I sit here
    táim im' shuí anseo
hopelessly
    gan aon mhaith ionam
flicking it
    á chliceáil.

this kind of fire
    níl siad in ann
they can't give
    an saghas sin tine
me.
    a thabhairt dom.